broken

broken
[΄brəukən] a կոտր(վ)ած, ջարդ(վ)ած. broken leg կոտրված ոտք. broken sleep ընդհատ ված քուն. broken language/English կոտրված լեզու/ անգլերեն. broken marriage քայ քայ ված/ամուս նալուծված ընտանիք broken weather փո փոխա կան եղանակ. broken heart կոտրված սիրտ. broken man կորած մարդ, այդ մարդուց ոչինչ չի կա րելի սպասել. broken ground անհարթ տեղանք

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужен реферат?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Broken — Мини альбом Nine Inch Nails Дата выпуска …   Википедия

 • Broken — Bro ken (br[=o] k n), a. [From {Break}, v. t.] 1. Separated into parts or pieces by violence; divided into fragments; as, a broken chain or rope; a broken dish. [1913 Webster] 2. Disconnected; not continuous; also, rough; uneven; as, a broken… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Broken — may refer to:In music:* Broken (Nine Inch Nails EP) (1992), by industrial rock band Nine Inch Nails ** Broken (film) (1993), a music video based on the Nine Inch Nails album * Broken (Lifehouse song) (2007), by post grunge band Lifehouse * Broken …   Wikipedia

 • broken — [brō′kən] vt., vi. [ME < OE brocen, pp. of brecan,BREAK] pp. of BREAK adj. 1. split or cracked into pieces; splintered, fractured, burst, etc. 2. not in working condition; out of order [a broken watch] 3. not kept or observed; violated [a b …   English World dictionary

 • Broken — Extended Play von Nine Inch Nails Veröffentlichung 22. September 1992 Label TVT Records, Nothing Records …   Deutsch Wikipedia

 • broken — UK US /ˈbrəʊkən/ adjective ► damaged, and no longer able to work: »We can send the broken monitors for repair. »Everywhere you look there are broken pipes and crumbling masonry. ► interrupted or not continuous: »On the chart, income is indicated… …   Financial and business terms

 • broken — [adj1] destroyed; made into pieces from a whole burst, busted, collapsed, cracked, crippled, crumbled, crushed, damaged, defective, demolished, disintegrated, dismembered, fractured, fragmentary, fragmented, hurt, injured, in pieces, mangled,… …   New thesaurus

 • Broken — Broken, Beat Scarred Saltar a navegación, búsqueda «Broken, Beat Scarred» Sencillo de Metallica del álbum Death Magnetic Publicación 3 de abril de 2009 Formato …   Wikipedia Español

 • broken — past part of break Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996. broken …   Law dictionary

 • broken — pp. of BREAK (Cf. break) (v.). Broken hearted (also brokenhearted) is attested from 1520s …   Etymology dictionary

 • broken — past participle of BREAK(Cf. ↑breakable). ► ADJECTIVE ▪ (of a language) spoken falteringly and with many mistakes, as by a foreigner. DERIVATIVES brokenly adverb brokenness noun …   English terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”